Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2018

motylkowa
9177 32e7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabirke birke
motylkowa
Ludzie rozumieją mnie tak słabo, że nie rozumieją nawet moich narzekań na to, że mnie nie rozumieją.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viablubra blubra
motylkowa
2202 3754 500
Reposted fromministerium ministerium viablubra blubra
motylkowa
0887 9583
motylkowa
2469 8123
Reposted fromparkaboy parkaboy viagdziejestola gdziejestola

May 23 2018

motylkowa
5983 6611
Reposted fromEtnigos Etnigos viablubra blubra
9446 d304
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaLuukka Luukka
motylkowa
1525 64ee
Reposted frommrdobrov mrdobrov viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaLuukka Luukka
motylkowa
5666 54d9
Reposted fromgreena greena viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
Sentyment pozostanie.
motylkowa
motylkowa
9056 fed9
Reposted fromyikes yikes viablubra blubra
motylkowa
2447 8193 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamojenastroje mojenastroje
2534 b175 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viablubra blubra
motylkowa
Reposted fromshakeme shakeme viaLuukka Luukka
motylkowa
motylkowa
3705 c71f 500
Reposted fromnutt nutt viablubra blubra
motylkowa
0413 c0ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
3966 9b19
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl