Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

motylkowa
motylkowa
Reposted frombluuu bluuu viawarkocz warkocz
motylkowa
8096 5697 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
9169 892b 500
może karma wraca...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viawarkocz warkocz
motylkowa
2164 daa1
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viawarkocz warkocz
motylkowa
motylkowa
7003 51b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
3365 cff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
6259 85cc 500
"Kruki i wrony rozdziobią nasze ciała."
Reposted fromnalka nalka viaLuukka Luukka

July 11 2018

motylkowa
3731 387c
Reposted fromsavatage savatage viamowmihou mowmihou
motylkowa
motylkowa
motylkowa
6155 e3b1 500
motylkowa
4616 d097 500
motylkowa
6170 48a5
Reposted fromcarol91 carol91 viablubra blubra
motylkowa
2901 fd38
Reposted fromdiicap diicap viablubra blubra
motylkowa
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viablubra blubra
motylkowa
chic
Reposted fromindivisualist indivisualist viablubra blubra
motylkowa
4487 4223 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaLuukka Luukka
motylkowa
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl