Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

motylkowa
0276 8dee 500
Reposted fromqb qb viaLuukka Luukka
motylkowa
Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromnefretete nefretete viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
(...) czasem mam lat cztery, 
A czasem cztery tysiące. 
— Leopold Staff, Wiek
7781 50db
Reposted fromakanes akanes viaLuukka Luukka
motylkowa
8413 c2f6
motylkowa
0341 c73a
Reposted fromEtnigos Etnigos viablubra blubra
motylkowa
7059 f5c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viablubra blubra
motylkowa
Reposted fromFlau Flau viablubra blubra

March 30 2018

motylkowa
2021 2056 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
motylkowa
7273 8d11 500
Reposted fromsavatage savatage viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
6611 28ad 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viablubra blubra
motylkowa
motylkowa
4023 60f3 500
Reposted fromsavatage savatage viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 25 2018

motylkowa
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viablubra blubra
motylkowa
2457 bfea 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
motylkowa
2302 9964
Reposted fromsavatage savatage viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl