Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

motylkowa
Reposted fromthetemple thetemple viawarkocz warkocz
motylkowa
Uciekam w piosenki, odszukaj mnie tu.
— Piotr Rogucki
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viawarkocz warkocz
motylkowa
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
motylkowa
5135 ea90
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
9082 bc0e 500

paris2london:

Dream

motylkowa
Reposted fromdoener doener viamruugaa mruugaa

June 22 2017

Kry García Tumblr Instagram—EatSleepDraw is working on something...
Reposted fromcuty cuty viaLuukka Luukka
3744 c386
Reposted fromoolong oolong viaLuukka Luukka
motylkowa
0668 90c5 500
Reposted fromoll oll viablubra blubra

June 13 2017

motylkowa
Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
motylkowa

  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.

— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viagdziejestola gdziejestola
motylkowa

W chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie by się schować.

— Pidżama Porno
motylkowa
motylkowa
3744 9e18
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viablubra blubra
motylkowa
Teraz jesteśmy starzy, ale bez doświadczenia, jakie daje starość. Starzy i cyniczni, i bez wiary, i czasami smutni.
— E.M.Remarque 'Czas życia i czas śmierci'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viablubra blubra
motylkowa
motylkowa
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl