Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

motylkowa
motylkowa
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viablubra blubra
motylkowa
8027 8d4f 500
Reposted frombirke birke

March 23 2017

1244 a126 500
Reposted fromerial erial viabirke birke

March 17 2017

motylkowa
6687 d169
Reposted frombukoz bukoz viabirke birke
motylkowa

March 16 2017

motylkowa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viamruugaa mruugaa

March 13 2017

motylkowa
Reposted frommorgana morgana
motylkowa
2573 3315 500
1x.com
Reposted frommorgana morgana
motylkowa
5322 0ef8 500
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 11 2017

motylkowa
motylkowa
0465 d148
Reposted fromvandalize vandalize viablubra blubra

March 09 2017

motylkowa
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamruugaa mruugaa
1376 abac
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
motylkowa
3454 bf2b 500
Reposted frombirke birke

March 06 2017

motylkowa
8664 359b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablubra blubra
motylkowa
7241 44fa
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl