Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2019

motylkowa
5593 ad6f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabirke birke
motylkowa
7604 9534 500

Hundertwasser House, Vienna 🇦🇹

Reposted fromyikes yikes viabirke birke
motylkowa
Reposted frombluuu bluuu viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

October 22 2019

motylkowa
1204 b047
Reposted fromnyaako nyaako viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

August 23 2019

motylkowa
motylkowa

June 25 2019

motylkowa
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki
Reposted fromblackdrama blackdrama viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
8684 9582 500
motylkowa
1801 efd3
motylkowa

February 20 2019

motylkowa
motylkowa
4572 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaparampam parampam
motylkowa
Reposted frombluuu bluuu viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
3451 b0ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
Reposted fromDennkost Dennkost viaLuukka Luukka
motylkowa
motylkowa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaLuukka Luukka
motylkowa
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl