Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2019

motylkowa
motylkowa

June 25 2019

motylkowa
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki
Reposted fromblackdrama blackdrama viagdziejestola gdziejestola
motylkowa
8684 9582 500
motylkowa
1801 efd3
motylkowa

February 20 2019

motylkowa
motylkowa
4572 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaparampam parampam
motylkowa
Reposted frombluuu bluuu viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
3451 b0ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
motylkowa
Reposted fromDennkost Dennkost viaLuukka Luukka
motylkowa
motylkowa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaLuukka Luukka
motylkowa
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viaLuukka Luukka
motylkowa
9210 3e59 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaLuukka Luukka
motylkowa
summer chill
Reposted fromcats cats viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
motylkowa
5293 c472
motylkowa
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viamarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl